• عنوان سند : تشکیل اداره ‌کل آمار و بررسی‌های مالی و اقتصادی وزارت دارائی
  • شماره سند : ۷۴۱۷۰-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۹/۰۴/۲۹
  • تعداد صفحات : ۱

تشکیل اداره ‌کل آمار و بررسی‌های مالی و اقتصادی وزارت دارائی

  • شماره : ۷۴۱۷۰-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۹/۰۴/۲۹

  • تعداد بازدید : 165


شرح سند: اين سند بخشنامه‌ای از طرف وزیر دارائی است مبنی بر این که برای تمرکز امور بررسی‌های اقتصادی و مالی در مرکز اداره کل آمار و مطالعات اقتصادی و اداره‌کل آمار و اطلاعات مالی برچیده و اداره واحدی بنام اداره‌ کل آمار و بررسیهای مالی و اقتصادی تشکیل می‌گردد.