• عنوان سند : تهیه وسایل مورد نیاز اداره‌های محلی موسسه انحصار دولتی تریاک از اعتبار سالانه آن‌ها
  • شماره سند : ۹۹۸۶۵-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۰۸/۰۴/۲۴
  • تعداد صفحات : ۲

تهیه وسایل مورد نیاز اداره‌های محلی موسسه انحصار دولتی تریاک از اعتبار سالانه آن‌ها

  • شماره : ۹۹۸۶۵-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۰۸/۰۴/۲۴

  • تعداد بازدید : 189


شرح سند: اين سند بخشنامه موسسه انحصار دولتی تریاک وزارت مالیه است مبنی بر این که برای تهیه و درخواست اشیاء و اثاثیه مربوط به قسمت انتفاعی اعتباری در نظر گرفته می‌شود و از اعتبار بودجه سالانه آن‌ها در محل ها کسر و اجناس از موسسه مرکزی ارسال می‌شود.