• عنوان سند : اساسنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
  • شماره سند : ۱۳۹۰۶-۲۳۰
  • تاریخ سند : ۱۳۴۴/۰۴/۱۹
  • تعداد صفحات : ۹

اساسنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

  • شماره : ۱۳۹۰۶-۲۳۰

  • تاریخ : ۱۳۴۴/۰۴/۱۹

  • تعداد بازدید : 288

 
شرح سند: اين سند اساسنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است که در آن وظایف‌، دارائی، ارکان، هیئت مدیره، امور مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان این موسسه در 24ماده به تصویب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین شورای ملی و سنا رسیده است.