• عنوان سند : نظامنامه استخدام مستخدمان جزء
  • شماره سند : ۴۴۳۲۱-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۰۴/۰۷
  • تعداد صفحات : ۳

نظامنامه استخدام مستخدمان جزء

  • شماره : ۴۴۳۲۱-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۰۴/۰۷

  • تعداد بازدید : 196


شرح سند: اين سند ابلاغ تصویب‌نامه هیئت‌وزراء درخصوص نظامنامه استخدام مستخدمان جزء است که به پیشنهاد وزارت مالیه مطرح شده است. این نظامنامه در 15ماده شرایط مستخدمین جزء که در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی برای امور غیر دفتری استخدام می‌شوند و میزان حقوق و مزایای  ماهانه و سالانه شان را بیان نموده است.