• عنوان سند : معافیت ودیعه نقدی ورود به ایران برای اتومبیل سفارت انگلیس در بغداد
  • شماره سند : ۱۵۹۵۵-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۳/۰۴/۰۴
  • تعداد صفحات : ۱

معافیت ودیعه نقدی ورود به ایران برای اتومبیل سفارت انگلیس در بغداد

  • شماره : ۱۵۹۵۵-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۳/۰۴/۰۴

  • تعداد بازدید : 227


شرح سند: اين سند نامه رئیس الوزراء به وزارت مالیه است مبنی بر این که هیئت‌وزراء به پیشنهاد وزارت مالیه نایب اول سفارت انگلیس در بغداد در سفر با اتومبیل به ایران از پرداخت ودیعه نقدی ترانزیت نقلیه معاف است.