• عنوان سند : اساسنامه و برنامه هنرستان تخصصی نساجی [قائم‌شهر]
  • شماره سند : ۰۴۴۷۳۱-۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۱۸/۱۱/۲۶
  • تعداد صفحات : ۲

اساسنامه و برنامه هنرستان تخصصی نساجی [قائم‌شهر]

  • شماره : ۰۴۴۷۳۱-۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۱۸/۱۱/۲۶

  • تعداد بازدید : 56

شرح سند: اين سند اساسنامه و برنامه هنرستان تخصصي نساجي [قائم شهر] است که در آن موضوع‌های شرايط عمومی، شرايط داخلی، شروط پذيرفتن هنرجويان، تمرينات و امتحانات و دوره تحصيل و رسيدگی آن بيان شده است.