• عنوان سند : نحوه محاسبه بهای مصرف برق بجای نفت
  • شماره سند : ۴۸۹۲۰-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۹/۱۱/۱۵
  • تعداد صفحات : ۱

نحوه محاسبه بهای مصرف برق بجای نفت

  • شماره : ۴۸۹۲۰-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۹/۱۱/۱۵

  • تعداد بازدید : 48

شرح سند: اين سند نامه رئيس اداره امتيازات و نفت و درآمد معادن وزارت دارايي به قسمت مالي اين وزارت است مبنی بر نحوه محاسبه و پرداخت بهای مصرف برق بجای نفت به موجب ماده 8قانون متمم بودجه با توجه به توليد برق توسط شرکت نفت انگليس و ايران و اعلام معافيت سی ساله شرکت از پرداخت ماليات.