• عنوان سند : آئين‌نامه آموزش سالمندان
  • شماره سند : ۰۷۱۸۰۴-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۲۰/۱۱/۰۹
  • تعداد صفحات : ۱

آئين‌نامه آموزش سالمندان

  • شماره : ۰۷۱۸۰۴-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۲۰/۱۱/۰۹

  • تعداد بازدید : 39

شرح سند: اين سند تصويبنامه هيئت‌وزيران است که در آن مواد ششگانه‌ای برای تکميل آئين‌نامه آموزش سالمندان با پيشنهاد وزارت فرهنگ و موافقت وزارت دارائی تعيين شده است. در اين مواد مطالبی از جمله جزئيات بودجه آموزشگاه‌های سالمندان، مزايای دارندگان گواهينامه تحصيلی سالمندان، و اعلام ممنوعيت به کارگيری بی‌سوادان از سوی بعضي صنوف در آينده، و همچنين تعيين بودجه سازمان آموزش سالمندان آمده است.