• عنوان سند : گزارش رد اضافه دريافتی ادارات دولتی به دارائی
  • شماره سند : ۱-۰۲۴۰۴۶-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۳/۱۱/۰۹
  • تعداد صفحات : ۱

گزارش رد اضافه دريافتی ادارات دولتی به دارائی

  • شماره : ۱-۰۲۴۰۴۶-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۳/۱۱/۰۹

  • تعداد بازدید : 39

شرح سند: این سند بخشنامه وزارت ماليه است که پيرو دستور و بخشنامه پيشين لازم است گزارش رد اضافه دريافتی‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی واريز شده به جمع عايدات مملکتی به اداره محاسبه وزارت دارائی يا اداره مربوطه ارسال شود.