• عنوان سند : نحوه مقابله با آفات مزارع پنبه
  • شماره سند : ۳۹۰۲۵-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۴۹/۱۱/۰۵
  • تعداد صفحات : ۱

نحوه مقابله با آفات مزارع پنبه

  • شماره : ۳۹۰۲۵-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۴۹/۱۱/۰۵

  • تعداد بازدید : 48

شرح سند: اين سند اطلاعيه اداره‌کل کشاورزی استان فارس است که در آن نحوه مقابله با آفت عسلک پنبه(بميزيا) آمده است. مانند دور کردن مزارع جاليز از مزارع پنبه و همچنين انهدام گياهان آلوده کننده مانند پيچک- قوزک- خرقوزک و ساير علف‌های هرز از داخل مزارع