• عنوان سند : چگونگی محاسبه اضافه دريافت از مؤديان برای ماليات سال بعد
  • شماره سند : ۰۲۴۰۴۶-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۰۴/۱۱/۰۵
  • تعداد صفحات : ۱

چگونگی محاسبه اضافه دريافت از مؤديان برای ماليات سال بعد

  • شماره : ۰۲۴۰۴۶-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۰۴/۱۱/۰۵

  • تعداد بازدید : 42

شرح سند: اين سند بخشنامه‌ای از طرف وزارت ماليه و رئيس‌کل ماليه به اداره ماليه فارس است که در آن درخصوص تقاضای محاسبه اضافه دريافتی از قصر خليل در سال 1302 ش. بجای ماليات آنجا در سال1303 و يا هر دريافتی اضافی از مؤديان براي محاسبه مالياتشان در سال بعد آمده که بايد ديونشان محاسبه و ورقه درخواست تهيه و رسما از خزانه‌داری کل تقاضا شود.