• عنوان سند : اعزام کارمندان شرکت نفت برای تعلیمات فنی در انگلستان
  • شماره سند : ۳-۱۶۸۵۵-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۲۶/۱۰/۳۰
  • تعداد صفحات : ۱

اعزام کارمندان شرکت نفت برای تعلیمات فنی در انگلستان

  • شماره : ۳-۱۶۸۵۵-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۲۶/۱۰/۳۰

  • تعداد بازدید : 74

این سند نامه ای از طرف وزارت دارایی به نماینده دولت در شرکت سهای نفت ایران و انگلیس مستقر در لندن است که عطف به تلگراف مربوط به انتخاب دانشجویان اعزامی سال1948 خواسته است که برای تأمین کارمندان جدید شرکت بجای کارمندان خارجی تعدادی از کارمندان شرکت برای تعلیمات فنی به انگلیس اعزام شوند و هزینه اعزام  بجای برداشت از محل ده هزار لیره پرداختی  شرکت، مطابق ماده شانزدهم  امتیازنامه  همچون گذشته به عهده شرکت باشد