• عنوان سند : اعلان احصائیه و سجل احوال
  • شماره سند : ۱-۲۰۶۴۴-۲۹۶
  • تاریخ سند : ۱۳۱۰/۱۰/۲۰
  • تعداد صفحات : ۲

اعلان احصائیه و سجل احوال

  • شماره : ۱-۲۰۶۴۴-۲۹۶

  • تاریخ : ۱۳۱۰/۱۰/۲۰

  • تعداد بازدید : 71

این سند اعلان احصائیه و سجل احوال ناحیه 9وزارت داخله در خصوص ماده 7  قانون سجل احوال است که در آن آمده با تصویب قانون سجل احوال و تشکیل دفتر سجل احوال در هر محل همه باید دارای ورقه یا کتابچه هویت باشند تا وقایع اربعه تولد، ازدواج، طلاق و فوت در آن نوشته شود. برای کسانی که ورقه یا کتابچه هویت نداشته باشند جریمه نقدی وحبس تأدیبی تعیین شده است. همچنین در این اعلان، مواد 1، 4، 5 و 6 مصوب مرداد 1307 مجدد برای اطلاع عموم درج شده است