• عنوان سند : برخورد با اعتراض دانش آموزان به نمره
  • شماره سند : ۱-۲۹۷۰۰۰۳۱۵
  • تاریخ سند : ۱۳۳۸/۱۰/۱۹
  • تعداد صفحات : ۱

برخورد با اعتراض دانش آموزان به نمره

  • شماره : ۱-۲۹۷۰۰۰۳۱۵

  • تاریخ : ۱۳۳۸/۱۰/۱۹

  • تعداد بازدید : 74

این سند بخشنامه اداره‌کل بازرسی به دبیرستان‌ها است مبنی  بر این که مدیر و ناظم و کارمندان مراقب نظم مدرسه باشند. چون عده‌ای با توزیع اوراقی بین دانش آموزان آن‌ها را تحریک کرده اند که روز دوشنبه 20/10/38 بعنوان اعتراض نمره12 برای اجتماع در محل‌های خاص محیط دبیرستان را ترک کنند