• عنوان سند : بخشنامه در زمينه تبديل كلمه سجل احوال به ثبت احوال
  • شماره سند : ۱-۲۹۳۰۰۸۹۸۲
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۱۰/۱۶
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه در زمينه تبديل كلمه سجل احوال به ثبت احوال

  • شماره : ۱-۲۹۳۰۰۸۹۸۲

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۱۰/۱۶

  • تعداد بازدید : 70

این سند بخشنامة وزارت داخله است مبنی بر این که بموجب پیشنهاد اداره کل احصائیه و سجل احوال با تصویب هیئت وزراء کلمه سجل احوال به ثبت احوال تبدیل گردید و بنابراین اداره‌کل احصائیه و سجل احوال به اداره ‌کل احصائیه و ثبت احوال تبدیل شده است