• عنوان سند : تحویل نامه بانک استقراضی به دولت علیه
  • شماره سند : ۲۴۰۱۰۰۲۰۶
  • تاریخ سند : ۱۳۰۱/۰۶/۲۲
  • تعداد صفحات : ۳

تحویل نامه بانک استقراضی به دولت علیه

  • شماره : ۲۴۰۱۰۰۲۰۶

  • تاریخ : ۱۳۰۱/۰۶/۲۲

  • تعداد بازدید : 182

اين سند تحویل نامه بانک استقراضی به دولت علیه است که در آن ذیل تیترهایی تحت عنوان کلیه محاسبات اعم از مطالبات و قروض بانک، اسناد، اشیاء مرهونه، اموال منقوله، موجودی انبار مال التجاره، اموال غیر منقول و دفتر آرشیو توضیحاتی درج شده است.