• عنوان سند : تصویب‌نامه هیأت‌وزیران در مورد حق عضویت ایران در سازمان‌های بین المللی
  • شماره سند : ۱۲۹۴۲۸-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۷۳/۰۶/۲۲
  • تعداد صفحات : ۱

تصویب‌نامه هیأت‌وزیران در مورد حق عضویت ایران در سازمان‌های بین المللی

  • شماره : ۱۲۹۴۲۸-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۷۳/۰۶/۲۲

  • تعداد بازدید : 192

اين سند نامه معاون اول رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه است که در آن تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص مبلغ حق عضویت ایران در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین المللی در سال 1373 آمده است.