• عنوان سند : اعطای نشان طلای علمی به میرزا ابوالقاسم
  • شماره سند : ۲۹۷۰۲۹۴۵۷
  • تاریخ سند : ۱۲۸۸/۰۶/۱۷
  • تعداد صفحات : ۱

اعطای نشان طلای علمی به میرزا ابوالقاسم

  • شماره : ۲۹۷۰۲۹۴۵۷

  • تاریخ : ۱۲۸۸/۰۶/۱۷

  • تعداد بازدید : 209

اين سند نامه وزارت معارف است در خصوص اعطای نشان طلای علمی به میرزا ابوالقاسم اسعدالحکماء که از محصلین دوره طب دارالفنون و از شاگردان دکتر آلبو  بوده و مدتی در استرآباد مأموریت داشته است.