• عنوان سند : شکایت کارکنان اداره بهداشت سازمان برنامه
  • شماره سند : ۲۴۰۰۷۱۱۵۶
  • تاریخ سند : ۱۳۳۰/۰۶/۱۴
  • تعداد صفحات : ۲

شکایت کارکنان اداره بهداشت سازمان برنامه

  • شماره : ۲۴۰۰۷۱۱۵۶

  • تاریخ : ۱۳۳۰/۰۶/۱۴

  • تعداد بازدید : 190

اين سند نامه اتحادیه کارکنان اداره بهداشت سازمان برنامه به رئیس مجلس است که در آن به وضعیت نابسامان آنان اشاره و تقاضای رسیدگی شده است. طبق نامه به دستور کابینه اسبق این اداره به وزارت بهداری منتقل شده اما حقوق و مزایای کارکنان آن کاهش یافته و وضعیت استخدامی شان به صورت غیر قابل تحمل درآمده است.