• عنوان سند : توجه به نظر مدیر کل عتیقات در تعمیر آثار تاریخی
  • شماره سند : ۳۸۲۱۲-۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۰۶/۱۳
  • تعداد صفحات : ۱

توجه به نظر مدیر کل عتیقات در تعمیر آثار تاریخی

  • شماره : ۳۸۲۱۲-۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۰۶/۱۳

  • تعداد بازدید : 164

اين سند نامه وزارت معارف به رئیس معارف است که در آن خواسته شده در مورد تعمیر آثار تاریخی طبق نظر مدیر کل عتیقات عمل شود.