• عنوان سند : حذف نسخه رونوشت در نامه نگاری برای صرفه جویی
  • شماره سند : ۲۴۰۰۳۲۳۱۳
  • تاریخ سند : ۱۳۲۱/۰۶/۰۴
  • تعداد صفحات : ۱

حذف نسخه رونوشت در نامه نگاری برای صرفه جویی

  • شماره : ۲۴۰۰۳۲۳۱۳

  • تاریخ : ۱۳۲۱/۰۶/۰۴

  • تعداد بازدید : 192

اين سند بخشنامه وزیر است که از طرف رئیس اداره واردات قسمت اقتصادی وزارت دارائی به اداره‌کل معاملات خارجی ارسال شده مبنی بر این که به دلیل گرانی کاغذ و نوشت‌افزار اجرای بخشنامه قبلی در خصوص تهیه رونوشت برای نامه‌ها ملغی می‌شود و به کارمندان اعلام گردد که سعی کنند پیش نویس ها را خوش خط و بدون خط خوردگی بنویسند و در نوشت افزار صرفه جویی کنند.