• عنوان سند : معافیت از مالیات نفت مورد استفاده برای مبارزه با مالاریا
  • شماره سند : ۲۴۰۰۴۸۶۹۸
  • تاریخ سند : ۱۳۲۳/۰۶/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

معافیت از مالیات نفت مورد استفاده برای مبارزه با مالاریا

  • شماره : ۲۴۰۰۴۸۶۹۸

  • تاریخ : ۱۳۲۳/۰۶/۰۳

  • تعداد بازدید : 178

اين تصویبنامه از طرف نخست‌وزیر برای وزارت دارائی ارسال شده است, مبنی بر این که آن مقدار نفت مورد استفاده از سوی وزارت بهداری برای مبارزه با مالاریا از مالیات معاف است.