• عنوان سند : ورود قشون انگلیس به کشور
  • شماره سند : ۲۹۰۰۰۷۲۰۴
  • تاریخ سند : ۱۳۳۳/۰۵/۰۴
  • تعداد صفحات : ۱

ورود قشون انگلیس به کشور

  • شماره : ۲۹۰۰۰۷۲۰۴

  • تاریخ : ۱۳۳۳/۰۵/۰۴

  • تعداد بازدید : 208

شرح سند: اين سند تلگراف از بوشهر به تهران است که وضعیت ورود قشون انگلیس با تعداد  افراد و مهمات از  جمله مهماتی که از  عثمانی‌ها در بصره گرفته اند را به رمز گزارش می‌دهد.