• عنوان سند : قانون ثبت عمومی املاك و مرور زمان
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۶۱۹۶
  • تاریخ سند : ۱۳۰۶/۱۱/۲۶
  • تعداد صفحات : ۴

قانون ثبت عمومی املاك و مرور زمان

  • شماره : ۲۴۰۰۰۶۱۹۶

  • تاریخ : ۱۳۰۶/۱۱/۲۶

  • تعداد بازدید : 49

شرح سند : سند، در برگيرندۀ قانون ثبت عمومی املاك و مرور زمانی آن است.  اين قانون- كه در 9 ماده تنظيم شده است- به ثبت الزامی كليۀ املاك مزروعی، مسكونی و تجاری در دفاتر ثبت، همراه با ميزان هزينه و نوع مصرف آن اشاره دارد و ميزان پرداخت حق ثبت املاك را طبق قيمت هر ملك مشخص کرده است.