• عنوان سند : اعلام نمايش فيلم «ترادر» برای مدارس تهران، به تقاضای شركت سينمای اوستفيلم
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۰۵۱۱
  • تاریخ سند : ۱۳۱۲/۱۱/۲۲
  • تعداد صفحات : ۱

اعلام نمايش فيلم «ترادر» برای مدارس تهران، به تقاضای شركت سينمای اوستفيلم

  • شماره : ۲۹۷۰۰۰۵۱۱

  • تاریخ : ۱۳۱۲/۱۱/۲۲

  • تعداد بازدید : 51

شرح سند: در اين سند، شركت سينمائی اوستفيلم، اجازۀ پخش فيلم ترادر(فيلمی در مورد جنگل­ های آفريقا) را برای دانش آموزان، از اداره­ كل معارف تهران درخواست کرده است.