• عنوان سند : اساسنامه و آئين نامۀ انجمن روزنامه نگاران ايران و عضو انجمن بين المللی روزنامه نگاران مطبوعات خارجی در ايران
  • شماره سند : ۲۹۳۰۰۵۶۹۶
  • تاریخ سند : ۱۳۲۵/۱۱/۱۶
  • تعداد صفحات : ۳۸

اساسنامه و آئين نامۀ انجمن روزنامه نگاران ايران و عضو انجمن بين المللی روزنامه نگاران مطبوعات خارجی در ايران

  • شماره : ۲۹۳۰۰۵۶۹۶

  • تاریخ : ۱۳۲۵/۱۱/۱۶

  • تعداد بازدید : 43

شرح سند: اين سند، حاوی اساسنامه و آئين ­نامۀ انجمن روزنامه ­نگاران ايران است که عضو انجمن بين ­المللی روزنامه ­نگاران می ­باشد. از مهم‌ ترين مفاد اين اساسنامه، مي‌توان به تعريف مرام و مسلك گروه در اطلاع ­رسانی صحيح به مردم، تعيين اعضای اصلی و علی­ البدل، اهداف و وظايف، چگونگی برگزاری جلسات، تنظيم گزارش و ارائه به دفتر مركزی، اشاره كرد.