• عنوان سند : قانون و آئين نامه بازرسی كل كشور
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۰۲۵۸
  • تاریخ سند : ۱۳۳۴/۱۱/۱۴
  • تعداد صفحات : ۵

قانون و آئين نامه بازرسی كل كشور

  • شماره : ۲۴۰۰۱۰۲۵۸

  • تاریخ : ۱۳۳۴/۱۱/۱۴

  • تعداد بازدید : 41

شرح سند: سند، در برگيرنده قانون بازرسی كل كشور است كه مشتمل بر سيزده ماده می باشد. از جملۀ مهم‌ ترين موارد ذكر شده در آن، بيان اهداف تشكيل اين اداره، نحوۀ انتخاب اعضا و كاركنان، طرز اجرای بازرسی مطابق با مصوبۀ وزارت دادگستری، است.

همچنین، در بخش پایانی آئين­ نامه، ريز شرح وظايف و چگونگی عملكرد اين سازمان توضيح داده شده است.