• عنوان سند : انتخاب عکس ساختمان های اداری کشور برای چاپ بر روی تمبرهای پستی
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۲۷۳۸
  • تاریخ سند : ۱۳۱۹/۱۱/۰۷
  • تعداد صفحات : ۱

انتخاب عکس ساختمان های اداری کشور برای چاپ بر روی تمبرهای پستی

  • شماره : ۲۴۰۰۰۲۷۳۸

  • تاریخ : ۱۳۱۹/۱۱/۰۷

  • تعداد بازدید : 51

شرح سند: سند، گزارش نتیجۀ جلسۀ تشکیل شده در خزانه ­داری کل برای انتخاب عکس ساختمان­ های اداری کشور و چاپ آن­ها بر روی تمبرهای پستی است. همچنین، در جلسه مقرر شد که عکس­های منتخب، برای تهیۀ نمونۀ چاپی به چاپخانۀ مجلس فرستاده شود تا نمونه ­های چاپی تهیه شده، برای تصویب به وزارت دارائی ارسال شود.