• عنوان سند : برنامه های شهرداری شاهرود برای زیباسازی شهر
  • شماره سند : ۴-۲۹۳۰۵۸۰۷۴
  • تاریخ سند : ۱۳۴۵/۱۱/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

برنامه های شهرداری شاهرود برای زیباسازی شهر

  • شماره : ۴-۲۹۳۰۵۸۰۷۴

  • تاریخ : ۱۳۴۵/۱۱/۰۳

  • تعداد بازدید : 44

سند، حاوی پیشنهادهای شهرداری شاهرود برای زیباسازی شهر است که برای تصویب به فرمانداری ارسال شده است. احداث خیابان­ های جدید، پارک[بوستان]، هتل، آسفالت خیابان­ ها، نظافت و تکمیل و تقویت شبکۀ برق، از جملۀ پیشنهادهای شهرداری برای اجرای طرح مورد نظر است.