• عنوان سند : نظامنامه داخلی كتابخانه ی مجلس شورای ملی
  • شماره سند : ۲۹۷۰۱۲۳۸۴
  • تاریخ سند : ۱۳۰۴/۱۱/۰۲
  • تعداد صفحات : ۵

نظامنامه داخلی كتابخانه ی مجلس شورای ملی

  • شماره : ۲۹۷۰۱۲۳۸۴

  • تاریخ : ۱۳۰۴/۱۱/۰۲

  • تعداد بازدید : 69

شرح سند: اين سند، حاوی نظام­ نامۀ داخلی كتابخانۀ مجلس شورای ملی است كه در آن، چگونگی ورود به كتابخانه، عضويت، ارائۀ خدمات، دريافت انواع خدمات و ترتيب حضور در فضای داخلی كتابخانه، شرح داده شده است.