• عنوان سند : ديپلم زبان صديقه دولت آبادی و تأييديۀ آن از وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه
  • شماره سند : ۱-۲۹۷۰۱۱۱۸۴
  • تاریخ سند : ۱۳۰۶/۱۱/۰۱
  • تعداد صفحات : ۴

ديپلم زبان صديقه دولت آبادی و تأييديۀ آن از وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه

  • شماره : ۱-۲۹۷۰۱۱۱۸۴

  • تاریخ : ۱۳۰۶/۱۱/۰۱

  • تعداد بازدید : 62

شرح سند: اسناد اين پرونده، حاكی از ارسال ديپلم زبان فرانسۀ صديقه دولت­ آبادی به وزارت معارف برای تأئيد است.