• عنوان سند : درخواست يحيی دولت آبادی از وزارت معارف، مبنی بر ارسال مدرك ديپلم وی به شورای عالی معارف
  • شماره سند : ۲۹۷۰۱۱۱۸۴
  • تاریخ سند : ۱۳۰۶/۱۰/۲۷
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست يحيی دولت آبادی از وزارت معارف، مبنی بر ارسال مدرك ديپلم وی به شورای عالی معارف

  • شماره : ۲۹۷۰۱۱۱۸۴

  • تاریخ : ۱۳۰۶/۱۰/۲۷

  • تعداد بازدید : 68

شرح سند: در اين دست­خط، يحيی دولت ­آبادی از وزارت معارف، درخواست كرده است تا مدرك ديپلم او را برای ارزيابی در دستور جلسۀ همان روز قرار دهند.