• عنوان سند : دستور وزارت فرهنگ، به اداره تعليمات اجباری، مبنی بر تهيه فهرست نقاط مشمول قانون تعليمات اجباری در كل كشور، برای تأمين امكانات مورد نياز
  • شماره سند : ۱-۲۹۷۰۵۳۴۳۷
  • تاریخ سند : ۱۳۳۱/۱۰/۱۳
  • تعداد صفحات : ۲

دستور وزارت فرهنگ، به اداره تعليمات اجباری، مبنی بر تهيه فهرست نقاط مشمول قانون تعليمات اجباری در كل كشور، برای تأمين امكانات مورد نياز

  • شماره : ۱-۲۹۷۰۵۳۴۳۷

  • تاریخ : ۱۳۳۱/۱۰/۱۳

  • تعداد بازدید : 58

طي اين دستور، از ادارۀ تعليمات اجباری خواسته شده با همكاری اداره های تابعۀ خود، آمار جمعيت مناطق مختلف شهری و روستائی، تعداد كودكان لازم التعليم، تعداد كلاس و لوازم آموزشی موجود و مورد نياز هر منطقه را مشخص و برای تأمين اعتبار و امكانات به وزارتخانه اعلام نماييد.