• عنوان سند : برنامه‌ي كاري پيشنهادي دكتر ليندلي، براي تأسيس دواخانه در مدرسه‌ي دارالفنون
  • شماره سند : ۲۹۷۰۲۶۷۳۷
  • تاریخ سند : ۱۲۸۸/۱۱/۲۴
  • تعداد صفحات : ۲

برنامه‌ي كاري پيشنهادي دكتر ليندلي، براي تأسيس دواخانه در مدرسه‌ي دارالفنون

  • شماره : ۲۹۷۰۲۶۷۳۷

  • تاریخ : ۱۲۸۸/۱۱/۲۴

  • تعداد بازدید : 56

شرح سند: در اين نامه- كه خطاب به صنيع‌الدوله، وزير علوم و فوايد عامه نگاشته شده است- دكتر ليندلي، با اشاره به وعده‌ي موافقت صنيع‌الدوله با تأسيس دواخانه در مدرسه‌ي دارالفنون و تدريس در آن، طي پنج بند، در باره‌ي تشكيلات و نحوه‌ي كار و رياست اين دواخانه توضيحاتي داده، سپس در پنج بند، مخارج اجراي اين برنامه را، براي دولت برشمرده است.