• عنوان سند : بخشنامه‌ي لزوم امحاي اوراق رسمي و باطله، حاوي اطلاعات ادارات و وزارت ماليه
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۸۷۹۸
  • تاریخ سند : ۱۳۰۲/۱۱/۱۸
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه‌ي لزوم امحاي اوراق رسمي و باطله، حاوي اطلاعات ادارات و وزارت ماليه

  • شماره : ۲۴۰۰۱۸۷۹۸

  • تاریخ : ۱۳۰۲/۱۱/۱۸

  • تعداد بازدید : 40

شرح سند: در اين بخشنامه، پس از اشاره به راه‌يافتن اوراق رسمي باطله‌ي اداري به دكان‌ها و مغازه‌ها براي مصارف مختلف و خطر افشاي اطلاعات وزارتخانه، اخطار شده است كه كليه‌ي يادداشت‌ها، پيش‌نويس‌ها و اوراق اداري غير لازم را، به‌كلي پاره كنند و از بين ببرند.