• عنوان سند : بخشنامه‌ي وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، در باره‌ي گشايش سينماي علمي در سالن مدرسه‌ي دارالفنون
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۲۲۷۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۳/۱۱/۰۸
  • تعداد صفحات : ۲

بخشنامه‌ي وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، در باره‌ي گشايش سينماي علمي در سالن مدرسه‌ي دارالفنون

  • شماره : ۲۹۷۰۰۲۲۷۳

  • تاریخ : ۱۳۱۳/۱۱/۰۸

  • تعداد بازدید : 51

شرح سند: در اين بخشنامه، علت افتتاح سالن سينماي علمي، تكميل وسايل تعليم و تهذيب اخلاق محصلان، اعلام شده و مقرر گرديده است كه به علت گنجايش كم سالن (500 نفر) و براي آن‌كه عموم محصلان بتوانند از آن استفاده كنند، برنامه‌اي در دو ساعت متفاوت طراحي شود. در اين بخشنامه، برنامه‌ي استفاده از سالن براي شاگردان و نيز وروديه‌ي آن، اعلام شده است.