• عنوان سند : اعلام تشكيل كلاس موزيك در دارالفنون و شرايط ثبت نام در آن
  • شماره سند : ۲۹۳۰۰۰۰۴۸
  • تاریخ سند : ۱۲۹۰/۱۱/۲۹
  • تعداد صفحات : ۲

اعلام تشكيل كلاس موزيك در دارالفنون و شرايط ثبت نام در آن

  • شماره : ۲۹۳۰۰۰۰۴۸

  • تاریخ : ۱۲۹۰/۱۱/۲۹

  • تعداد بازدید : 51

شرح سند: در اين سند با اشاره به تشكيل كلاس موزيك در دارالفنون، شرايط ثبت نام در آن برشمرده شده است. از نمونه‌هاي اين شرايط، مي‌توان به شرط سني، داشتن سواد و تعهد والدين به خارج نساختن متعلمان از مدرسه در طول زمان تحصيل، اشاره كرد. همچنين، در اين سند از پاره‌اي مقررات مربوط به تحصيل در اين رشته ياد شده است.