• عنوان سند : درخواست تسريع در صدور امتياز انتشار روزنامه‌ي «فرشتة سعادت»
  • شماره سند : ۲۹۳۰۰۵۸۵۳
  • تاریخ سند : ۱۳۳۲/۱۰/۳۰
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست تسريع در صدور امتياز انتشار روزنامه‌ي «فرشتة سعادت»

  • شماره : ۲۹۳۰۰۵۸۵۳

  • تاریخ : ۱۳۳۲/۱۰/۳۰

  • تعداد بازدید : 58

شرح سند:در اين سند، فرماندار نيشابور، با اشاره به مراجعه‌ي مكرر آقاي حسين جمشيد به فرمانداري و پيگيري امور مربوط به روزنامه‌ي «فرشتة سعادت»، خواهان تسريع در صدور امتياز انتشار اين روزنامه شده‌است.