• عنوان سند : نامه‌ي يكي از نمايندگان مجلس به وزير معارف، در باره‌ي نواقص موجود در معارف قزوين و شرحي از پيشنهادهايش براي تأسيس كتابخانه و مدرسه در شهرها
  • شماره سند : ۲۹۷۰۳۳۶۱۷
  • تاریخ سند : ۱۳۱۲/۱۰/۲۷
  • تعداد صفحات : ۱

نامه‌ي يكي از نمايندگان مجلس به وزير معارف، در باره‌ي نواقص موجود در معارف قزوين و شرحي از پيشنهادهايش براي تأسيس كتابخانه و مدرسه در شهرها

  • شماره : ۲۹۷۰۳۳۶۱۷

  • تاریخ : ۱۳۱۲/۱۰/۲۷

  • تعداد بازدید : 59

 

شرح سند: شاهرودي در اين نامه، با اشاره به پيشنهادهاي خود، مبني بر اختصاص درصدي از درآمد بلديه‌ها براي تأسيس كتابخانه و مدارس ابتدائي، از وضع بد معارف قزوين ياد كرده و خواستار توجه مخصوص وزارت معارف به آن شده‌است.