• عنوان سند : ارسال ماده‌ واحده، از وزير پست و تلگراف به مجلس شوراي ملي، و درخواست تصويب آن
  • شماره سند : ۲۸/۱۲۱۰۰۱
  • تاریخ سند : ۱۳۰۷/۱۰/۱۰
  • تعداد صفحات : ۱

ارسال ماده‌ واحده، از وزير پست و تلگراف به مجلس شوراي ملي، و درخواست تصويب آن

  • شماره : ۲۸/۱۲۱۰۰۱

  • تاریخ : ۱۳۰۷/۱۰/۱۰

  • تعداد بازدید : 57

 

شرح سند: در اين سند، ضمن اشاره به تاريخچه‌ي كوتاهي از حضور ايران در مذاكرات اجلاس پستي عمومي در استكهلم و امضاي شش فقره مقاوله‌نامه در باره‌ي فعاليت‌هاي پستي، ماده‌ واحده‌اي براي تصويب قرارداد پستي عمومي، مقاوله‌نامه‌ي مراسلات و جعبه‌هاي با قيمت و مقاوله‌ي امانات پستي، به مجلس شورا پيشنهاد شده است.