• عنوان سند : بخشنامه‌ي تغيير نام نگهباني كل كشور، به ژاندارمري كل كشور
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۷۹۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۲۵/۱۰/۰۹
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه‌ي تغيير نام نگهباني كل كشور، به ژاندارمري كل كشور

  • شماره : ۲۴۰۰۱۷۹۹۷

  • تاریخ : ۱۳۲۵/۱۰/۰۹

  • تعداد بازدید : 77

 

شرح سند: اين بخشنامه را وزارت كشور، خطاب به وزارت ماليه، براي اطلاع از تغيير نام نگهباني كل كشور به ژاندارمري كل كشور، ابلاغ كرده است تا از اين پس در مكاتبات اداري مورد توجه قرارگيرد و رعايت‌شود.