• عنوان سند : رونوشت تصويب‌نامه‌ي هيئت وزيران، در مورد استخدام پزشكياران
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۶۵۸۰
  • تاریخ سند : ۱۳۲۸/۱۰/۰۸
  • تعداد صفحات : ۱

رونوشت تصويب‌نامه‌ي هيئت وزيران، در مورد استخدام پزشكياران

  • شماره : ۲۹۷۰۰۶۵۸۰

  • تاریخ : ۱۳۲۸/۱۰/۰۸

  • تعداد بازدید : 57

 

شرح سند: تصويب‌نامه، بنا بر پيشنهاد وزارت بهداري و با موافقت وزارت دارائي، و به منظور اجراي ماده‌ي نهم قانون خدمتگزاري پزشكان تدوين‌شده و داراي چهار ماده است كه در آن، به مواردي چون: تعيين مشمولان بند اول از ماده‌ي نهم قانون خدمتگزاري پزشكان، مدارك علمي و سابقه‌ي خدمت مورد نياز براي اين مشمولان، نحوه‌ي آموزش، كسب آزمون و ارائه‌ي گواهينامه به مشمولان بند دوم و صدور گواهينامه به ميزان مورد نياز وزارت بهداري، اشاره شده‌است.