• عنوان سند : آگهی مزايده ی اجاره‌ی فاضلاب زنگی شاه نيشابور
  • شماره سند : ۲۹۷۰۵۱۰۵۷
  • تاریخ سند : ۱۳۳۱/۰۶/۲۵
  • تعداد صفحات : ۱

آگهی مزايده ی اجاره‌ی فاضلاب زنگی شاه نيشابور

  • شماره : ۲۹۷۰۵۱۰۵۷

  • تاریخ : ۱۳۳۱/۰۶/۲۵

  • تعداد بازدید : 172

اين سند، نمونه‌ای از اسناد شهرداری نيشابور است كه در آن، فاضلاب زنگی شاه را برای اجاره به مزايده گذاشته است.