• عنوان سند : اعلام شرایط استخدام پلیس گمرک
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۰۴۵۱
  • تاریخ سند : ۱۳۳۶/۰۶/۱۸
  • تعداد صفحات : ۱

اعلام شرایط استخدام پلیس گمرک

  • شماره : ۲۴۰۰۰۰۴۵۱

  • تاریخ : ۱۳۳۶/۰۶/۱۸

  • تعداد بازدید : 213

در این سند، رئیس کل گمرک، در نامه­ ای به کارگزینی وزارت گمرکات و انحصارات، با توجه به تصویب قانون تأسیس پلیس گمرگ، 13 مشخصه را برای استخدام متقاضیان در این واحد، اعلام کرده است.