• عنوان سند : دستورالعمل استخدام نيرو در وزارت آموزش و پرورش
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۴۰۲۷
  • تاریخ سند : ۱۳۵۱/۰۶/۰۴
  • تعداد صفحات : ۵

دستورالعمل استخدام نيرو در وزارت آموزش و پرورش

  • شماره : ۲۹۷۰۰۴۰۲۷

  • تاریخ : ۱۳۵۱/۰۶/۰۴

  • تعداد بازدید : 332

اين سند، حاوی دستورالعمل جذب نيرو در وزارت آموزش و پرورش، برای سال 1351ش. است. به موجب اين شيوه‌نامه، سازمان امور اداری و استخدامی كشور، به وزارت آمـوزش و پرورش اجازه داده است كه فارغ­ التحصيلان خرداد و شهريور سال 1351ش. دانش‌سراهای مقدماتی، روستائی و عشايری؛ دانش­سراهای  راهنمائی و ساير مراكز تربيت معلم را - كه تعهد خدمت دارند- برابر سهميه ­ی حوزه­ ها، از محل حقوق طرح توسعه­ ی آموزش، استخدام نمايد.