• عنوان سند : ارسال «لایحه ی قانون گسترش بهداشت همگانی در سراسر کشور» به کمیته ی امور اجتماعی، و درخواست اظهار نظر در باره ی آن
  • شماره سند : ۲۲۰۰۰۰۸۳۰
  • تاریخ سند : ۱۳۵۳/۰۴/۲۵
  • تعداد صفحات : ۴

ارسال «لایحه ی قانون گسترش بهداشت همگانی در سراسر کشور» به کمیته ی امور اجتماعی، و درخواست اظهار نظر در باره ی آن

  • شماره : ۲۲۰۰۰۰۸۳۰

  • تاریخ : ۱۳۵۳/۰۴/۲۵

  • تعداد بازدید : 174

این لایحه، حاوی یک مادهی واحده و 7 تبصره است که در آن، به موارد زير اشاره شده‌است: موظف کردن وزارت بهداری به بهسازی محیط؛ مکلف بودن کلیهی زایشگاه‌ها و بیمارستان‌های عمومی و خصوصی در تهیهی شناسنامهی بهداشتی برای نوزادان و بیماران؛ انتقال وظیفهی درمان سرپائی از وزارت تعاون و امور روستاها به وزارت بهداری؛ تکلیف پزشکان در اعلام بیماری‌هائی که وزارت بهداری مشخص کرده است؛ اجازهی وزارت بهداری برای معاینات پزشکی در هر منطقهی کشور بنا به ضرورت و لزوم همکاری مردم با آن؛ اصلاح مادهی 22 قانون طرز جلوگیری از بیماریهای واگیردار، و اجازهی وزارت بهداری در پرداخت فوق العادهی محرومیت از مطب به پزشکان دارای شرایط.