• عنوان سند : ارسال «دستورالعمل بهداشت محیط برای شهرستان ها» به استان فارس، و دستور ابلاغ آن به شهرداری های مربوط و نظارت بر اجرای آن
  • شماره سند : ۲۹۳۰۵۹۸۴۴
  • تاریخ سند :
  • تعداد صفحات : ۳

ارسال «دستورالعمل بهداشت محیط برای شهرستان ها» به استان فارس، و دستور ابلاغ آن به شهرداری های مربوط و نظارت بر اجرای آن

  • شماره : ۲۹۳۰۵۹۸۴۴

  • تاریخ :

  • تعداد بازدید : 200

این بخشنامه، حاوی چهار بخش با عناوین آب مشروب، فاضلاب و توالت های عمومی، جمع‌آوری و دفع زباله و اقدامات متفرقه است که در آن، به مسائلی چون افزودن کلر به آب آشاميدنی به صورت مداوم، وجود آب در تمام ساعات شبانه‌روز در شبکه های لوله کشی، نصب شیر برداشت عمومی آب، رعایت نکات بهداشتی در شبکه ها و تأسیسات خصوصی آب، جلوگیری از شستشوی ظروف و البسه در آب جوی ها و خروج فاضلاب منازل به داخل نهرها و کوچه ها، تنظیف و ضد عفونی کامل توالت های عمومی، جمع‌آوری روزانه ی زباله، خروج روزانه و سوزاندن یا دفع بهداشتی آن‌ها، نظارت‌بر استخرهای شنای عمومی، رعایت نکات بهداشتی در کشتارگاه ها، رعایت نکات بهداشتی در غسالخانه ها و جلوگیری از کار دستفروش های مواد خوراکی و آشامیدنی آلوده اشاره شده است.