• عنوان سند : اعلام نظر رئيس كميسيون ملی يونسكو در ايران، در باره‌ی شركت ايران در كنگره‌ی جهانی اسپرانتو در لندن
  • شماره سند : ۱-۲۹۷۰۴۵۵۲۵
  • تاریخ سند : ۱۳۴۰/۰۴/۱۸
  • تعداد صفحات : ۱

اعلام نظر رئيس كميسيون ملی يونسكو در ايران، در باره‌ی شركت ايران در كنگره‌ی جهانی اسپرانتو در لندن

  • شماره : ۱-۲۹۷۰۴۵۵۲۵

  • تاریخ : ۱۳۴۰/۰۴/۱۸

  • تعداد بازدید : 182

پاسخ علی اصغر حكمت، رئيس كميسيون ملی يونسكو در ايران به وزارت امور خارجه، در مورد منافع شركت ايران در كنگره­ ی جهانی اسپرانتو و ارائه‌ی پيشنهاد شركت يكی از اعضای سفارت ايران در لندن در آن كنگره، براي جلوگيری از صرف هزينه ی زياد و غير ضروری و ايجاد امكان بهره‌مندی مراكزی مانند وزارت فرهنگ، دانشگاه تهران و كميسيون ملی يونسكو از دستاوردهای علمی اين همايش.