• عنوان سند : ارسال فهرست اسامی مدیران کل، رئیس ها و کارمندان ادارت مرکزی وزارت فرهنگ؛ رئيسان دبیرستان های پایتخت، رئيسان دانشکده ها، استادان، دانشیارها و رئيسان بخشهای بیمارستان ها، برای شركت در جشن مشروطه، در سال 1320
  • شماره سند : ۲-۲۹۷۰۳۰۷۴۲
  • تاریخ سند : ۱۳۲۰/۰۴/۱۶
  • تعداد صفحات : ۷

ارسال فهرست اسامی مدیران کل، رئیس ها و کارمندان ادارت مرکزی وزارت فرهنگ؛ رئيسان دبیرستان های پایتخت، رئيسان دانشکده ها، استادان، دانشیارها و رئيسان بخشهای بیمارستان ها، برای شركت در جشن مشروطه، در سال 1320

  • شماره : ۲-۲۹۷۰۳۰۷۴۲

  • تاریخ : ۱۳۲۰/۰۴/۱۶

  • تعداد بازدید : 210

این فهرست، متعلق به تیر ماه 1320 است و در آن به اسامی مدیران کل، رئیسها و کارمندان ادارت مرکزی وزارت فرهنگ؛ رئيسان دبیرستانهای پایتخت، رئيسان دانشکدهها، استادان، دانشیارها و رئيسان بخشهای بیمارستانها اشاره شده است که در آن، نام افراد معروفی چون محمود حسابی، بدیع‌الزمان فروزانفر، محمدتقی بهار، جهانشاه صالح، علی اکبر سیاسی، غلامعلی رعدی، پرویز خانلری، روح‌الله خالقی، دکتر امیر اعلم، علی اکبر دهخدا، سعید نفیسی، عباس اقبال آشتیانی، و دکتر علی‌اکبر سیاسی، به چشم میخورد.