• عنوان سند : اعلام زمان حضور پزشكان در عمارت صحيه، براي مداواي دانش‌آموزان و منع حضور مادران با چادر در اين مكان
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۳۴۴۶
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۱۱/۲۶
  • تعداد صفحات : ۱

اعلام زمان حضور پزشكان در عمارت صحيه، براي مداواي دانش‌آموزان و منع حضور مادران با چادر در اين مكان

  • شماره : ۲۹۷۰۰۳۴۴۶

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۱۱/۲۶

  • تعداد بازدید : 43

شرح سند: اين سند، در برگيرندة متحدالمآل(بخشنامة) وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه به تمام دانشکده­ها، دبیرستان­ها، دبستان­ها و كودكستان­های دولتی مركز(تهران)، در خصوص حضور پزشكان در عمارت صحية مدارس، براي معالجة دانش‌آموزان بيمار است.

در اين بخشنامه، ضمن اشاره به ساعت حضور و فعاليت اين پزشكان، اعلام شده كه حضور مادرانِ دانش‌آموزانِ بيمار، با پوشش چادر، در اين مكان ممنوع است.